Τι είναι το τσιμέντο;
Το τσιμέντο, ή σκυροκονίαμα, είναι ένα υδραυλικό συνδετικό κονίαμα. Δηλαδή είναι ένα λεπτά διαμερισμένο ανόργανο υλικό (σκόνη) που σε ανάμειξη με νερό σχηματίζει μια πάστα η οποία πήζει και σκληραίνει μέσω αντιδράσεων και διεργασιών ενυδάτωσης και μετά την σκλήρυνση επανακτά την αντοχή και την σταθερότητα ακόμα και μέσα στο νερό.

Ο όρος τσιμέντο ή τσιμεντοκονία αναφέρεται στη συνδετική σκόνη, συνήθως προ της ανάμιξης με νερό, χωρίς άλλα αδρανή πρόσθετα όπως άμμος και χαλίκι.
Τι είναι το σκυρόδεμα (μπετόν);
Σκυρόδεμα (μπετόν) είναι μείγμα τσιμέντου και αμμοχάλικου με νερό και ενδεχομένως και με κάποια χημικά πρόσθετα σε κατάλληλες αναλογίες. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σκελετών των κτιρίων.
Τι σκυρόδεμα (μπετόν) να χρησιμοποιήσω για την κατασκευή του σπιτιού μου;
Ο μηχανικός - μελετητής αναγράφει τις προδιαγραφές του σκυροδέματος στα σχέδια. Το σκυρόδεμα σύμφωνα και με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) χαρακτηρίζεται από την κατηγορία αντοχής (C16/20, C20/25 κ.λπ.) και την κατηγορία εργασιμότητας (S1, S2 κ.λπ., δηλαδή πόσο μαλακό είναι πριν πήξει).
Τι σημαίνει κατηγορία αντοχής σκυροδέματος C20/25;
Σημαίνει ότι μπορούμε με ικανή ασφάλεια να θεωρήσουμε ότι θα μπορεί να παραλάβει πιέσεις της τάξης 20 Mpa (μεγκαπασκάλ) χωρίς να καταστραφεί, στις 28 ημέρες μετά τη σκυροδέτησή του. Για να πιστοποιήσουμε την πραγματική αντοχή του, κατά τη διάρκεια κάθε σκυροδέτησης λαμβάνονται ειδικά δοκίμια τα όποια φυλάσσονται σε μέρος με κατάλληλες συνθήκες και σπάζονται με ειδική πρέσα 28 ημέρες μετά τη σκυροδέτηση. Η αντοχή των κυβικών δοκιμίων (με ακμή 15 εκατοστά) θα πρέπει να είναι της τάξης των 25Mpa. Η όλη διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Κατά το νόμο η λήψη των δοκιμίων είναι μια εκ των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη.
Τι πρέπει να προσεχθεί για τη σωστή σύνθεση του σκυροδέματος;
α) Να τηρείται η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα τσιμέντου ανά κυβικό π.χ. 270 κιλά. Το τσιμέντο αφενός έχει το ρόλο της κόλλας του σκυροδέματος αφετέρου εμποδίζει την οξείδωση του οπλισμού (χάλυβα).

β) Να μην προστίθεται περισσότερο νερό από όσο απαιτείται. Η σύνθεση του σκυροδέματος οφείλει να εξασφαλίζει εργασιμότητα χωρίς να χρειάζεται να προστεθεί πολύ νερό. Η προσθήκη νερού στην βαρέλα ενδεχομένως να κάνει πιο εύκολη τη εργασιμότητα της σκυροδέτησης αλλά μειώνει τις αντοχές του σκυροδέματος.
Τι σημαίνει κάθιση στο σκυρόδεμα;
Υπάρχει μία κλίμακα (S1 ως S5) η οποία μετρά το πόσο "μαλακό" είναι το σκυρόδεμα κατά τη σκυροδέτηση ή αλλιώς πόσο εύκολα δουλεύεται (εργασιμότητα σκυροδέματος). Στην κλίμακα αυτή το S1 είναι το πολύ σφιχτό σκυρόδεμα ενώ S5 το πολύ μαλακό. Χωρίς την προσθήκη ειδικών ρευστοποιητών, η εργασιμότητα εξαρτάται πολύ από τη δοσολογία του νερού, οπότε δεδομένου ότι το πολύ νερό μειώνει τις αντοχές, συνήθως προδιαγράφονται κατηγορίες S2 ή S3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προστίθεται επιπλέον νερό. Αν υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη εργασιμότητα, αυτό θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ειδικών χημικών προσθέτων (ρευστοποιητών).
Τι είναι δοκίμιο και πόσα πρέπει να παίρνουμε στις σκυροδετήσεις;
Τα δοκίμια είναι δείγματα από το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται στην κατασκευή. Σε κάθε σκυροδέτηση λαμβάνονται συνήθως 6 ή και περισσότερα δοκίμια. Η λήψη τους γίνεται επί του έργου. Χρησιμοποιούνται ειδικά σιδερένια καλούπια (μήτρες) που γεμίζονται από το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται. Αυτά στέλνονται σε ειδικά εργαστήρια όπου συντηρούνται για 28 ημέρες και ακολούθως ελέγχονται σχετικά με την αντοχή τους. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Η λήψη των δοκιμίων είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη.
Γιατί πρέπει να βρέχουμε την πλάκα μετά το τέλος της σκυροδέτησης;
Το σκυρόδεμα για να "ωριμάσει" σωστά πρέπει να βρίσκεται σε υγρό περιβάλλον. Η πλάκα οφείλει να είναι υγρή τουλάχιστον τις πρώτες 7 ημέρες μετά τη σκυροδέτησή της. Έτσι είτε σκεπάζεται με βρεγμένες πανιά είτε καταβρέχεται συχνά. Το σκυρόδεμα που συντηρείται σωστά σε όλη τη φάση ωρίμανσης είναι πολύ πιο ανθεκτικό σε σχέση με αυτό που συντηρήθηκε μία ημέρα.
Πότε και πως να παραγγείλω.
Η παραγγελία θα πρέπει να υποβάλλεται προς τον προμηθευτή εγκαίρως, δηλαδή τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την επιθυμητή ημέρα παραλαβής. Έτσι, διευκολύνεται ο σωστός προγραμματισμός και η διεκπεραίωσή της από την πλευρά του παραγωγού ετοίμου σκυροδέματος.

Στην παραγγελία θα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς στοιχεία, όπως:

1. Η επιθυμητή ημερομηνία σκυροδέτησης

2. Η κατηγορία (ποιότητα) του σκυροδέματος

3. Η επιθυμητή (προμετρηθείσα) ποσότητα

4. Η απαίτηση για τη λεγόμενη "εργασιμότητα" του σκυροδέματος (κατηγορία κάθισης)

5. Εάν απαιτείται επιπλέον υπερρευστοποιητής ή άλλο πρόσθετο

6. Η ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου

7. Ο μέγιστος λόγος νερού/τσιμέντο

8. Η μορφή προδιαγράφεται στο εργοστασιακό (12.2.ΚΤΣ)

9. Ο μέγιστος κόκκος αδρανών

10. Σκυρόδεμα επιχρισμένο ή ανεπίχριστο

11. Διάστρωση ποσότητας μικρότερης των 20 m3 (εφαρμογή "κριτηρίου Ε")

12. Η χρήση αντλίας (ύψος, τύπος ή ειδικά χαρακτηριστικά αυτής)

13. Ενδεχόμενες ειδικές απαιτήσεις για το προϊόν π.χ. σκυρόδεμα ανθεκτικό σε επιφανειακή φθορά ή σε χημικές προσβολές ή εκτεθειμένο σε αέρα κορεσμένο με θαλάσσια άλατα (παραθαλάσσιο περιβάλλον) κ.λπ.

14. Στοιχείο προς σκυροδέτηση (θεμελίωση, κολώνες, τοιχία, πλάκες, κ.λπ.)

15. Απαιτούμενος ρυθμός τροφοδοσίας του έργου με σκυρόδεμα (βαρέλες/ώρα)


Στην κατασκευή έργων που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι και ένα χιλιόμετρο από τη θάλασσα (παραθαλάσσιο περιβάλλον) επιβάλλεται η χρήση σκυροδεμάτων με ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 330 kg/m3 και ο λόγος νερού/τσιμέντο να μην υπερβαίνει το 0,60.
Παραλαβή σκυροδέματος από τον πελάτη (εταιρεία ή ιδιώτη) στο έργο
Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίνεται από τον πελάτη στις παρακάτω ενέργειες κατά τη διάρκεια της παραλαβής του σκυροδέματος: Να ορίζεται από τον πελάτη συγκεκριμένο άτομο, που θα παραλαμβάνει και θα ελέγχει:

Α. Αν το φορτίο έρχεται σφραγισμένο κατευθείαν από το εργοστάσιο παραγωγής και αν φέρει μoλυβδοσφραγίδα στο μοχλό της βαρέλας.

Β. Όλα τα δελτία αποστολής, πριν την παραλαβή του προϊόντος, ώστε να συμφωνούν με την παραγγελία του ως προς τα παρακάτω στοιχεία:

Αν το Δελτίο Αποστολής συνοδεύεται από Αναλυτικό Καταγραφικό Δελτίο Την κατηγορία κάθισης (S2, S3, κ.λπ.)

Το χρόνο φόρτωσης του σκυροδέματος στο εργοστάσιο παραγωγής

Το χρόνο άφιξης του σκυροδέματος στο έργο

Τον έλεγχο ποσότητας (σφραγισμένη βαρέλα, απόβαρο, ζύγισμα σε γεφυροπλάστιγγα)

Τη θερμοκρασία του σκυροδέματος

Την ποσότητα του τσιμέντου

Το λόγο νερού/τσιμέντο

Το μέγιστο κόκκο αδρανών

Να πραγματοποιείται έλεγχος καθαρότητας της «σκάφης» της αντλίας, πριν αυτή χρησιμοποιηθεί.

Εάν απαιτηθεί μεταβολή της εργασιμότητας, αυτή θα πρέπει να επιτυγχάνεται μόνο με την προσθήκη υπερρευστοποιητή, στην κατάλληλη δοσολογία, αφού πρώτα εξασφαλισθεί η επανάμιξη μέσα στο αυτοκίνητο μεταφοράς, για ελάχιστο χρόνο 1 λεπτού/m3 σκυροδέματος π.χ. 9 κυβικά 9 λεπτά, 5 κυβικά 5 λεπτά, με το μέγιστο αριθμό στροφών (10-14 στροφές ανά λεπτό).

Απαγορεύεται ρητά η προσθήκη οποιουδήποτε υλικού (και νερού)
Τυχόν βελτιωτικά/πρόσθετα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να εγκρίνονται, ως προς τον τύπο και την ποσότητα, από το εργοστάσιο παραγωγής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, την ευθύνη της ποιότητας αυτών και των όποιων επιδράσεων που μπορεί αυτά να έχουν στην αντοχή, στη διαδικασία πήξης - σκλήρυνσης του σκυροδέματος, καθώς και στο ποσοστό του περιεχόμενου αέρα στο σκυρόδεμα, φέρει αποκλειστικά ο πελάτης.
Στο Δελτίο Αποστολής πρέπει να καταγράφονται ο χρόνος άφιξης της βαρέλας και οι χρόνοι έναρξης και ολοκλήρωσης της εκφόρτωσης του σκυροδέματος (από τη βαρέλα).

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. '97), ο μέγιστος χρόνος που επιτρέπεται να παρέλθει μεταξύ της παραγωγής του σκυροδέματος στο εργοστάσιο και της εκφόρτωσης-χρήσης του, δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τη μία ώρα και πενήντα λεπτά σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί επιβραδυντής στο εργοστάσιο παραγωγής ή τη μία ώρα και τριάντα λεπτά χωρίς επιβραδυντή. Για κανένα λόγο δεν πρέπει να γίνεται δεκτή η διάστρωση σκυροδέματος που θα έχει συμπληρώσει τον ανωτέρω χρόνο.
Πόσο είναι το βάρος 1 m3 σκυροδέματος;
Το φαινόμενο βάρος του νωπού σκυροδέματος συνήθως κυμαίνεται από 2.350 έως 2.400 kg στο m3. Σε περιοχές με ποταμίσια (φυσικά) αδρανή μπορεί να είναι και 2.320 kg ή/και 2.300 kg. Αυτό σημαίνει ότι μία βαρέλα 10 m3 έχει καθαρό απόβαρο 23,5 - 24 t, και το οποίο το βρίσκεις ζυγίζοντας την βαρέλα φορτωμένη και μετά την εκφόρτωση του σκυροδέματος, χωρίς να χύσει τα νερά ξεπλύματος της βαρέλας έξω, πριν την ζύγιση.
Πόσο σκυρόδεμα χρειάζομαι;
Για να υπολογίσουμε την ποσότητα σκυροδέματος που χρειαζόμαστε, πρέπει να κάνουμε μια απλή μαθηματική πράξη. Πολλαπλασιάζουμε το μήκος με το πλάτος με το ύψος της περιοχής που θέλουμε να καλύψουμε με σκυρόδεμα. Π.χ. έχουμε μια αυλή μήκους 5 μέτρων, πλάτους 6 μέτρων και θέλουμε το ύψος σκυροδέτησης να είναι 10 εκ. 5Χ6Χ0,1=3 κυβικά(μ/3). Βέβαια υπάρχουν και ιστοσελίδες με εργαλεία υπολογισμού, για πιο σύνθετους υπολογισμούς π.χ.

http://www.calculator.net/concrete-calculator.html

Εφαρμογή για κινητά ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=ConCalc.Activity&feature=search_result