Η διασφάλιση του πελάτη ως προς την ποιότητα και ποσότητα του έτοιμου σκυροδέματος γίνεται με:

Το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.
Τις σύγχρονες μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, με άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και εκτεταμένους αυτοματισμούς στην παραγωγή.
Το Καταγραφικό Δελτίο που συνοδεύει κάθε φορτίο σκυροδέματος.

Το Καταγραφικό Δελτίο ζυγίσματος σε γεφυροπλάστιγγα.